Projektavimo nurodymai tinkuojamiems fasadams

Vėdinamos sienos turi būti projektuojamos prisilaikant STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ reikalavimų.

Išorinių tinkuojamų sudėtinių sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus ir rekomendacijas kartu su Europos Techniniu liudijimu turi pateikti sistemos gamintojas.