Europos reglamentai

Statybos produktų direktyva (SPD)

Statybos produktų direktyva užtikrina visų statybos gaminių laisvą judėjimą Europos Bendrijoje. SPD nustato bendrąją techninę kalbą, susidedančią ir darniųjų standartų ir Europos techninių liudijimų, kuria gamintojai gali išreikšti rinkai tiekiamų gaminių charakteristikas.

SPD taikymo sritis pirmiausiai apima statybų saugos reguliavimą pagal šešis bazinius statinių reikalavimus:

 1. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
 2. Gaisrinė sauga
 3. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga
 4. Naudojimo sauga
 5. Apsauga nuo triukšmo
 6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

2013 metų liepos 1 dieną Statybos produktų reglamentas (SPR) pakeis Statybos produktų direktyvą (SPD). Šis pokytis padarys privalomu CE ženklinimą kiekvienoje ES šalyje ir prie bazinių reikalavimų sąrašo pridės dar vieną esminį reikalavimą:

7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas


Statybos produktų direktyva (89/106/EEC) reikalauja gaminius ženklinti CE ženklu, taip parodant jų atitiktį Europos standartams. 


CE ženklas

CE ženklas yra kilęs iš prancūziškos frazės “Conformité Européenne” trumpinio ( lietuviškai - “Europinė atitiktis”) ir yra privalomas visoje Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkoje. Tai yra Europai tiekiamų gaminių atitikties ženklas.

Gaminį ženklindamas CE ženklu, gamintojas garantuoja, kad gaminys atitinka taikomų ES direktyvų esminius reikalavimus.

Daugiau skaitykite: 
European Commission: CE marking


Europos techninis liudijimas

Statybos produkto Europos techninis liudijimas (ETL) yra techninis gaminio tinkamumo numatytam panaudojimui patvirtinimas. ETL suteikiamas gaminiui, kai nėra atitinkamų darniųjų standartų. ETL taip pat suteikia gamintojui galimybę savo gaminius ženklinti CE ženklu.

Išleistas Europos techninis liudijimas galioja visose Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse penkis metus.

Europos techniniai įvertinimai pakeis Europos techninius liudijimus nuo 2013 metų liepos 1 dienos.

Daugiau skaitykite:
European Organization for Technical Approvals

EC atitikties deklaracija

CE ženklas yra gamintojo išorinis Europos Bendrijos (EC) atitikties deklaracijos patvirtinimas.

EC atitikties deklaracija gamintojas patvirtina jo gaminių atitiktį. Einant į Europos Bendrijos rinką, EC atitikties deklaracija turi būti prieinama institucijoms. Deklaraciją parengia: 

 • gamintojas 
 • arba gamintojo oficialusis atstovas Europos Bendrijoje.

Nuo 2013 metų liepos 1 dienos EC atitikties deklaracija bus pervadinta į eksploatacinių savybių deklaraciją. Ši deklaracija taps nauja informacijos teikimo forma apie esmines CE ženklu pagal darniuosius standartus (dEN) arba Europos techninius įvertinimus (ETĮ) paženklintų gaminių savybes.

Parengęs eksploatacinių savybių deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę už statybinių gaminių atitiktį deklaruotoms charakteristikoms.

Daugiau skaitykite:
European Commission: Declaration of Performance (DoP) and CE marking

CE ženklu paženklinti gaminiai gali būti parduodami visoje Europos ekonominėje erdvėje. Turi būti pažymėta, kad tai nėra kokybę patvirtinanti etiketė.

Įvairiose ES valstybėse – narėse skiriasi statybos normos ir taisyklės bei reikalavimai statybos gaminiams. Todėl CE ženklu paženklinti gaminiai gali netikti konkrečiam panaudojimui kai kuriose ES valstybėse, nors CE ženklas suteikia galimybę jį tiekti į tų valstybių – narių rinką.

Atsakomybė už tai, kad gaminio charakteristikos atitiktų numatomą panaudojimą, tenka projektuotojams, rangovams ir vietinėms statybų priežiūros institucijoms. Pasirinkdamas CE ženklu paženklintą gaminį, projektuotojas, pasikliaudamas gamintoju, prisiima atsakomybę už gaminio ir/arba paslaugos kokybę.

Eurokodai

Eurokodai yra pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcinio projektavimo normos. Kodų paskirtis yra padidinti konstrukcijų saugą ir stiprinti Europos statybos pramonės konkurencingumą.

 • EN 1990. Eurokodas 0. Konstrukcijų projektavimo pagrindai.
 • EN 1991. Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
 • EN 1992. Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
 • EN 1993. Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas 
 • EN 1994. Eurokodas 4. Kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų projektavimas
 • EN 1995. Eurokodas 5. Medinių konstrukcijų projektavimas 
 • EN 1996. Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas 
 • EN 1997. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 
 • EN 1998. Eurokodas 8. Atsparių žemės drebėjimui konstrukcijų projektavimas 
 • EN 1999. Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas

Eurokodų taikymas lems vienodesnį konstrukcijų saugos lygį skirtinguose Europos regionuose. Bendri projektavimo metodai taip pat supaprastins projektuotojų, institucijų ir užsakovų bendravimą.

Daugiau skaitykite:
Eurocodes: About the EN Eurocodes