Skaičiavimo standartai

Kartu su direktyvų tobulinimu CEN dirba su direktyvas įgyvendinančių standartų paketu.  

Energijos naudojimas pastatuose

Bendrajai pastate naudojimai energijai apskaičiuoti CEN TR 15615 pateikia šią standartų sąranką.

 • EN 15603 apibrėžta, kurią naudojamą energiją reikia vertinti ir pateikti naujų ir esamų pastatų energinio naudingumo ir energinio lygio įvertinimo metodai. 
 • EN 15217 nustatyti energinio naudingumo išraiškos sertifikate būdai ir energinio naudingumo reikalavimų išraiškos būdai.
 • EN 15459 pateiktas šildymo sistemos efektyvumo, susijusio su energijos nuostoliais, ir pastato energijos sąnaudų skaičiavimo metodas.

Pastato atitvarų šiluminės savybės

Pastatų elementų šiluminės savybės apskaičiuojamos pagal EN ISO 13789, nustatant visuminį šilumos perdavimo koeficientą. 
U vertės nustatymo standartai suskirstyti į dvi grupes.
Supaprastinti metodai:
 • EN ISO 6946 
 • EN ISO 13370
 • EN ISO 10077-1
 • EN 13947
Išsamūs (detalaus skaičiavimo) metodai:
 • EN ISO 10211 
 • EN ISO 10077-2
Šiluminiams tilteliams skirti:
 • EN ISO 10211 
 • EN ISO 14683
 • EN ISO 10456 naudojamas statybos gaminių šiluminėms savybėms nustatyti.

Vėdinimas

Vėdinimui ir oro infiltracijos skaičiavimui:
 • Oro kaitos skaičiavimo metodai pateikti EN 15242.  
 • Pastatai su mechanine ventiliacija ir oro kondicionavimu patenka į EN 13779 taikymo sritį.
 • EN 15251 apima pastatų mikroklimato sąlygas.
 • EN ISO 15927 naudojamas apskaičiuoti klimato duomenis.

Karšto vandens ruošimas

Energijos karšto vandens ruošimui skaičiavimas
 • EN15316 pateikti reikalavimai karšto vandens ruošimui ir šiam tikslui reikalingo energijos kiekio skaičiavimai.
 • EN 15241 naudojamas nustatyti energijos poreikį vėdinimo sistemų oro tiekimui ir šalinimui pagal  sumontuotų ventiliatorių galią ir jų valdymo įrangą.
 • EN15193 naudojamas  nustatyti metinį energijos poreikį apšvietimui pagal apšvietimo prietaisų galią, pastato  rūšį,  paskirtį  ir apšvietimo valdymą.
 • Pagal EN 15232 apskaičiuojama pastato automatizavimo ir valdymo įtako jo energinėms savybėms.

Šildymas ir vėdinimas

Šildymo ir vėdinimo skaičiavimui

 • EN ISO 13790 nurodyti du keliai: supaprastinti metodai pagrįsti mėnesiniais arba valandiniais skaičiavimais ir supaprastintu pastatų U vertės nustatymu. Duomenys šiems skaičiavimams gaunami naudojant žemiau pateiktus standartus.
 • EN 15265 pateikti išsamaus skaitmeninio skaičiavimo kriterijai ir kompiuterinių programų patvirtinimo testai. Nacionaliniame lygyje pasirenkamas taikomas skaičiavimo metodas.

Patiektoji energija

Patalpų šildymui tiekiamos energijos skaičiavimas
 • EN 15316 naudojamas šilumos nuostoliams ir sistemų našumui skaičiuoti
 • EN 15377 skirtas įmontuotoms sistemoms
 • Duomenys skaičiavimui gaunami iš EN ISO 13790, taikant supaprastintą metodą arba dinaminį modeliavimą.
 • EN 15243 taikomas patalpų vėsinimui.

Monitoringas ir patvirtinimas

Energinio naudingumo stebėsenai (monitoringui) ir jo patvirtinimui naudojami tokie standartai:

 • EN 13829 Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas.
 • EN ISO 12569 Oro apykaitos pastatuose nustatymas. Žymėtųjų dujų praskiedimo metodas.
 • EN 13187 Pastatų atitvarų šiluminio nevienalytiškumo aptikimas. Infraraudonosios spinduliuotės metodas.
 • EN 15378 Katilų ir šildymo sistemų kontrolė.
 • EN 15239 Energinės pastatų charakteristikos. Vėdinimo sistemų kontrolės vadovas.
 • EN 15240 Energinės pastatų charakteristikos. Oro kondicionavimo sistemų kontrolės vadovas.