REACH reglamentas

REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) įsigaliojo 2007 metų birželio 1 dieną. Jo tikslas yra pagerinti žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugą, geriau ir anksčiau identifikuojant cheminių medžiagų būdingas savybes. Todėl įvairias medžiagas, cheminius preparatus ir dirbinius naudojančios įmonės turi imtis jų tiekimo ir naudojimo saugos priemonių.

Įmonės, gaminančios arba importuojančios į Europos Sąjungą ir Europos Ekonominę Erdvę medžiagas savo reikmėms arba ruošiniams, arba, kai kuriais atvejais, netgi gaminius, kurie nurodyti REAH reglamente, privalo juos registruoti Europos chemijos agentūroje (ECHA). Jeigu medžiagos neregistruotos arba registruotos nesilaikant nustatytų terminų, gamybos arba importo sąlygų, tai jų neleidžiama ir naudoti. Kaip Europos Sąjungos reglamentas, REACH tiesiogiai taikomas šalyse narėse ir Europos ekonominės erdvės šalyse.

PAROC REACH registracija

Pagal REACH reglamento reikalavimus, gamintojai ir importuotojai, kurių produkcijos apimtys viršija 1000 tonų, iki 2010 metų gruodžio turėjo įregistruoti ES rinkoje esančias medžiagas. Nuorodoje pateikta ataskaita patvirtina, kad „Paroc“ grupė įvykdė visiems juridiniams asmenims REACH reglamento keliamus reikalavimus. 

Čia galite parsisiųsti PAROC REACH nuostatas (pdf, 12KB)

RoHS reglamentas (Direktyva 2002/95/EB)

RoHS direktyva įsigaliojo 2006 metų liepos 1 dieną ir turi būti perkelta į visų valstybių narių teisės aktus. RoHS direktyva apriboja šešių pavojingų medžiagų naudojimą gaminant įvairių rūšių elektros ir elektronikos prietaisus, nustatant didžiausias leidžiamas šių medžiagų koncentracijos ribas:

  • Švino 
  • Gyvsidabrio 
  • Kadmio 
  • Šešiavalenčio chromo 
  • Polibrominuotų bifenilų (PBB) 
  • Polibrominuotų difenilo eterių (PBDE)
RoHS direktyva yra glaudžiai susijusi su Elektros ir elektronikos prietaisų atliekų direktyva 2002/96/EB, (WEEE), kurioje nurodyti tikslai spręsti toksinių elektronikos atliekų kiekio mažinimo problemas.

Paroc akmens vatos gaminiuose nėra RoHS direktyvoje nurodytų pavojingų medžiagų.

Kontaktinė informacija: Beatrice Rantanen, tel. +358 (0) 400 948 013 (Anglų, švedų ir suomių kalbomis).